Division of Education religious and cultural
Division of Education religious and cultural
คุณธรรมนำการศึกษา พัฒนาสู่สากล ประชาชนมีความสุข
Division of Education religious and cultural
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
บุคลากร
ติดต่อ
รายงานจัดหาระบบคอมฯ
(ก่อนการจัดหา)
แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท (ก่อนการจัดหา)
แบบฟอร์มบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
ระเบียบ และพรบ.ต่างๆ
ไฟล์เอกสารต่างๆ
โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาด
เหนือ(วันครู 2502)
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิทบำรุง)
โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ประจำอำเภอเมือง
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ประจำอำเภอถลาง
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ประจำอำเภอกะทู้
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ประจำศูนย์รวมใจภูเก็ต-ออสเตรีย
ห้องสมุดเคลื่อนที่
 
Division of Education religious and cultural

 

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการสานฝันเยาวชนภูเก็ต เพื่อเตรียมศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502)
โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล กิจกรรมศึกษาธรรมะ เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม
ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกงของสำนักงาน ป.ป.ช.
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและอบรมการใช้ระบบคัดกรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค
ขอเชิญส่งผลงานประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562
โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จัดโครงการ "กิจกรรมเปิดบ้านสาธิต"
อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ศาลากลางคึกคัก ผู้ปกครองนำบุตรหลานร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้นอนุบาลปีที่1,ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันครู ประจำปี 2562 “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี”
 
Division of Education religious and cultural
   อบจ.ภูเก็ต
   กองแผนและงบประมาณ
   ภูเก็ตคลีนิกเซนเตอร์
Division of Education religious and cultural

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์/โทรสาร 076-215752