Division of Education religious and cultural
Division of Education religious and cultural
คุณธรรมนำการศึกษา พัฒนาสู่สากล ประชาชนมีความสุข
Division of Education religious and cultural
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
บุคลากร
ติดต่อ
รายงานจัดหาระบบคอมฯ
(ก่อนการจัดหา)
แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท (ก่อนการจัดหา)
แบบฟอร์มบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
ระเบียบ และพรบ.ต่างๆ
ไฟล์เอกสารต่างๆ
โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาด
เหนือ(วันครู 2502)
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิทบำรุง)
โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ประจำอำเภอเมือง
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ประจำอำเภอถลาง
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ประจำอำเภอกะทู้
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ประจำศูนย์รวมใจภูเก็ต-ออสเตรีย
ห้องสมุดเคลื่อนที่
 
Division of Education religious and cultural
 

ร.ร. อบจ.เมืองภูเก็ต จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2560

ร.ร. อบจ.บ้านนาบอน จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมเปิดบ้านนาบอน สร้างสรรค์การศึกษา (Open House)
อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต และสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการอบรมจริยธรรมอิสลาม
อบจ.จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ศาลากลางคึกคัก ผู้ปกครองนำบุตรหลานร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง
โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน รับสมัครนักเรียนใหม่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๖๑
อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันครู ประจำปี 2561 “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา
อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ “นครภูเก็ตเกมส์”
อบจ.ภูเก็ต ขอเชิญเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์อนุรักษ์กะทู้
อบจ.ภูเก็ต นำนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 35 “เมืองลุงเกมส์”
ร.ร. อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ประจำปี 2560
อบจ.นครศรีฯ ศึกษาดูงานโรงเรียนอบจ.บ้านไม้เรียบฯ ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาอิสลาม
อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการให้ “TAKE LESS, GIVE MORE” ครั้งที่ 4
กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน และโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบฯ
กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ศูนย์อนุรักษ์กะทู้ เพื่อรักษาเอกลักษณ์ของวัฒนธรรม จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนกิจกรรมจัดค่ายเติมฝัน เพื่อสานฝันเยาวชนภูเก็ต ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ.พัทลุง เพื่อศึกษาดูงานด้านการศึกษา
ขอเชิญร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรามวันธรรมสวนะ ประจำปี ๒๕๖๐ จังหวัดภูเก็ต
กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (กิจกรรมระดับภาคใต้) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 “สุราษฎร์ธานี เมืองคนดีวิชาการ”
กองการศึกษาฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
เพื่อสร้างแกนนำนักเรียนต่อต้านยาเสพติด
อบจ.ภูเก็ต จัดงานฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก จ.ภูเก็ต ปี 2560 I’m With Nature, Connecting People to Nature : ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ "
อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับประกาศนียบัตรองค์กรปลอดโฟม 100% ประจำปี 2559
รพ.อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมวันครบรอบเปิดให้บริการ ปีที่ 6
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนกิจกรรมค่ายแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE จ.ภูเก็ต รุ่นที่ 15
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสนามเทนนิส
อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 4 ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน
กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
เพื่อสร้างแกนนำนักเรียนต่อต้านยาเสพติด
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ศูนย์รวมใจ ออสเตรีย-ภูเก็ต จัดกิจกรรมการทำเทียนเจลแฟนซี
 
Division of Education religious and cultural
   อบจ.ภูเก็ต
   กองแผนและงบประมาณ
   ภูเก็ตคลีนิกเซนเตอร์
Division of Education religious and cultural

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์/โทรสาร 076-215752