Division of Education religious and cultural
Division of Education religious and cultural
คุณธรรมนำการศึกษา พัฒนาสู่สากล ประชาชนมีความสุข
Division of Education religious and cultural
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
บุคลากร
ติดต่อ
ระเบียบ และพรบ.ต่างๆ
ไฟล์เอกสารต่างๆ
โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาด
เหนือ(วันครู 2502)
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิทบำรุง)
โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ประจำอำเภอเมือง
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ประจำอำเภอถลาง
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ประจำอำเภอกะทู้
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ประจำศูนย์รวมใจภูเก็ต-ออสเตรีย
ห้องสมุดเคลื่อนที่
 
Division of Education religious and cultural
 
กองการศึกษาฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
เพื่อสร้างแกนนำนักเรียนต่อต้านยาเสพติด
อบจ.ภูเก็ต จัดงานฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก จ.ภูเก็ต ปี 2560 I’m With Nature, Connecting People to Nature : ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ "
อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับประกาศนียบัตรองค์กรปลอดโฟม 100% ประจำปี 2559
รพ.อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมวันครบรอบเปิดให้บริการ ปีที่ 6
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนกิจกรรมค่ายแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE จ.ภูเก็ต รุ่นที่ 15
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสนามเทนนิส
อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 4 ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน
กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
เพื่อสร้างแกนนำนักเรียนต่อต้านยาเสพติด
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ศูนย์รวมใจ ออสเตรีย-ภูเก็ต จัดกิจกรรมการทำเทียนเจลแฟนซี
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา อำเภอกะทู้ จัดกิจกรรมอมยิ้มแฟนตาซี
อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 3 ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่เยาวชน
กองการศึกษาฯ จัดโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560 เพื่อให้เยาวชนได้ใกล้ชิดพระศาสนาห่างไกล
ยาเสพติด
กองการศึกษาฯ ปิดโครงการค่ายพุทธบุตร (รุ่นที่ ๑ ) เพื่อหวังให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น
กองการศึกษาฯ จัดโครงการค่ายพุทธบุตร
กองการศึกษาฯ จัดโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กองการศึกษาฯ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
กองการศึกษาฯ เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันและจัดนิทรรศการทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 
 
Division of Education religious and cultural
   อบจ.ภูเก็ต
   กองแผนและงบประมาณ
   ภูเก็ตคลีนิกเซนเตอร์
Division of Education religious and cultural

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์/โทรสาร 076-215752