Division of Education religious and cultural
Division of Education religious and cultural
คุณธรรมนำการศึกษา พัฒนาสู่สากล ประชาชนมีความสุข
Division of Education religious and cultural
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
บุคลากร
ติดต่อ
รายงานจัดหาระบบคอมฯ
(ก่อนการจัดหา)
แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท (ก่อนการจัดหา)
แบบฟอร์มบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
ระเบียบ และพรบ.ต่างๆ
ไฟล์เอกสารต่างๆ
โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาด
เหนือ(วันครู 2502)
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิทบำรุง)
โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ประจำอำเภอเมือง
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ประจำอำเภอถลาง
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ประจำอำเภอกะทู้
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ประจำศูนย์รวมใจภูเก็ต-ออสเตรีย
ห้องสมุดเคลื่อนที่
 
Division of Education religious and cultural

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ศูนย์รวมใจออสเตรีย -ภูเก็ต จัดกิจกรรมชวนน้องระบายสี " ลอย ลอย กระทง"

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ศูนย์รวมใจออสเตรีย – ภูเก็ต จัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ
ขอความร่วมมือสั่งซื้อและประชาสัมพันธ์หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
ขอเชิญชมและเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ. ภูเก็ต
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ “นครเชียงใหม่เกมส์”
อบจ.ภูเก็ต จัดงานฮิจเราะห์ศักราช 1439 ย้อนรอยประวัติของศาสนาอิสลาม
ประกาศโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน
สำหรับนักเรียนโรงเรียน อบจง.บ้านนาบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อบจ. จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อบจ. จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อบจ. เข้าร่วมโครงการแข่งขันและจัดนิทรรศการทางวิชาการ (กิจกรรมระดับประเทศ)
อบจ.ภูเก็ต ส่งนักเรียนในสังกัด ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ ครั้งที่ 14 “สมิหลาวิชาการ” ณ จ.สงขลา "
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561

อบจ.ภูเก็ต จัดประชุม สัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 61
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ประจำศูนย์รวมใจภูเก็ต-ออสเตรีย จัดกิจกรรมพวงกุญแจแฟนซี
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนกิจกรรมจัดค่ายเติมฝัน เพื่อสานฝันเยาวชนภูเก็ต ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 4ประจำปี 2561 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน
อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 3ประจำปี 2561 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน
อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 2ประจำปี 2561 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน
อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ศูนย์รวมใจออสเตรีย – ภูเก็ต
จัดกิจกรรมดอกไม้หอมถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดำเนินโครงการแข่งขันและจัดนิทรรศการทางวิชาการ (กิจกรรมระดับภาคใต้)
อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้สะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ งานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนงานทดสอบกอรีเยาวชน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 4
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ศูนย์รวมใจออสเตรีย – ภูเก็ต กิจกรรมต้อนรับปิดเทอม : กิจกรรมการบรูหอมแฟนซี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ร.ร. อบจ.เมืองภูเก็ต จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2560
ร.ร. อบจ.บ้านนาบอน จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมเปิดบ้านนาบอน สร้างสรรค์การศึกษา (Open House)
อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต และสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการอบรมจริยธรรมอิสลาม
อบจ.จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ศาลากลางคึกคัก ผู้ปกครองนำบุตรหลานร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง
โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน รับสมัครนักเรียนใหม่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๖๑
อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันครู ประจำปี 2561 “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา
อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ “นครภูเก็ตเกมส์”
อบจ.ภูเก็ต ขอเชิญเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์อนุรักษ์กะทู้
อบจ.ภูเก็ต นำนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 35 “เมืองลุงเกมส์”
ร.ร. อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ประจำปี 2560
อบจ.นครศรีฯ ศึกษาดูงานโรงเรียนอบจ.บ้านไม้เรียบฯ ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาอิสลาม
อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการให้ “TAKE LESS, GIVE MORE” ครั้งที่ 4
กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน และโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบฯ
กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด
 
Division of Education religious and cultural
   อบจ.ภูเก็ต
   กองแผนและงบประมาณ
   ภูเก็ตคลีนิกเซนเตอร์
Division of Education religious and cultural

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์/โทรสาร 076-215752