Division of Education religious and cultural
Division of Education religious and cultural
คุณธรรมนำการศึกษา พัฒนาสู่สากล ประชาชนมีความสุข
Division of Education religious and cultural
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
บุคลากร
ติดต่อ
รายงานจัดหาระบบคอมฯ
(ก่อนการจัดหา)
แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท (ก่อนการจัดหา)
แบบฟอร์มบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
ระเบียบ และพรบ.ต่างๆ
ไฟล์เอกสารต่างๆ
โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาด
เหนือ(วันครู 2502)
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิทบำรุง)
โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ประจำอำเภอเมือง
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ประจำอำเภอถลาง
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ประจำอำเภอกะทู้
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ประจำศูนย์รวมใจภูเก็ต-ออสเตรีย
ห้องสมุดเคลื่อนที่
 
Division of Education religious and cultural
 

ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกงของสำนักงาน ป.ป.ช.

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและอบรมการใช้ระบบคัดกรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค
ขอเชิญส่งผลงานประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562
โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จัดโครงการ "กิจกรรมเปิดบ้านสาธิต"
อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ศาลากลางคึกคัก ผู้ปกครองนำบุตรหลานร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้นอนุบาลปีที่1,ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันครู ประจำปี 2562 “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี”
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ศูนย์รวมใจออสเตรีย -ภูเก็ต จัดกิจกรรมชวนน้องระบายสี " ลอย ลอย กระทง"
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ศูนย์รวมใจออสเตรีย – ภูเก็ต จัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ
ขอความร่วมมือสั่งซื้อและประชาสัมพันธ์หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
ขอเชิญชมและเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ. ภูเก็ต
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ “นครเชียงใหม่เกมส์”
อบจ.ภูเก็ต จัดงานฮิจเราะห์ศักราช 1439 ย้อนรอยประวัติของศาสนาอิสลาม
ประกาศโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน
สำหรับนักเรียนโรงเรียน อบจง.บ้านนาบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อบจ. จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อบจ. จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อบจ. เข้าร่วมโครงการแข่งขันและจัดนิทรรศการทางวิชาการ (กิจกรรมระดับประเทศ)
อบจ.ภูเก็ต ส่งนักเรียนในสังกัด ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ ครั้งที่ 14 “สมิหลาวิชาการ” ณ จ.สงขลา "
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561

อบจ.ภูเก็ต จัดประชุม สัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 61
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ประจำศูนย์รวมใจภูเก็ต-ออสเตรีย จัดกิจกรรมพวงกุญแจแฟนซี
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนกิจกรรมจัดค่ายเติมฝัน เพื่อสานฝันเยาวชนภูเก็ต ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 4ประจำปี 2561 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน
อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 3ประจำปี 2561 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน
อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 2ประจำปี 2561 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน
อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ศูนย์รวมใจออสเตรีย – ภูเก็ต
จัดกิจกรรมดอกไม้หอมถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดำเนินโครงการแข่งขันและจัดนิทรรศการทางวิชาการ (กิจกรรมระดับภาคใต้)
อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้สะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ งานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนงานทดสอบกอรีเยาวชน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 4
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ศูนย์รวมใจออสเตรีย – ภูเก็ต กิจกรรมต้อนรับปิดเทอม : กิจกรรมการบรูหอมแฟนซี
 
Division of Education religious and cultural
   อบจ.ภูเก็ต
   กองแผนและงบประมาณ
   ภูเก็ตคลีนิกเซนเตอร์
Division of Education religious and cultural

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์/โทรสาร 076-215752